۲. به مشتری جایزه دهید بجای تحمیل و اجبار شرایط

 
  • افزایش فروش و توسعه کار
  • مهریار سنندجی

۱. به جای طراحی لی اوت چند ستونه، طراحی تک ستونه را هم امتحان کنید

 
  • آسودگی کاربر
  • مهریار سنندجی