عضویت در خبرنامه
مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۵. call to action خود را بیش از یک بار در دسترس کاربر قرار دهید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۴. به جای تعریف از خود، بگذارید دیگران از شما بگویند.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، تغییر روش
فرنوش جمالی

۲. به جای تحمیل خرید، مشتری را با دادن هدیه ترغیب کنید.