عضویت در خبرنامه
فرنوش جمالی
نکات کوتاه، تغییر روش
فرنوش جمالی

۱۰. به جای نشان دادن تردید، سعی کنید صریح و قاطع باشید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۹. به جای مخاطب قرار دادن همه، جامعه مخاطبان خود را مشخص کنید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۷. به جای نمایش گزینه‌های یکسان و برابر به کاربران خود، به آنها گزینه‌ خاصی را توصیه کنید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۵. call to action خود را بیش از یک بار در دسترس کاربر قرار دهید.

مهریار سنندجی
نکات کوتاه، تغییر روش
مهریار سنندجی

۴. به جای تعریف از خود، بگذارید دیگران از شما بگویند.

فرنوش جمالی
نکات کوتاه، تغییر روش
فرنوش جمالی

۲. به جای تحمیل خرید، مشتری را با دادن هدیه ترغیب کنید.